ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij Willful Branding zetten wij ons onvoorwaardelijk in voor jou. Eigenlijk houden wij bij Willful Branding ook niet zo van voorwaarden en kleine lettertjes. Toch hebben wij Algemene Voorwaarden. Met de Algemene Voorwaarden weet je wat je van elkaar kan verwachten en schept duidelijkheid voor ons bij willful Branding en jou. Hieronder treft je onze Algemene Voorwaarden aan. Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden, stuur ons dan een bericht.

ALGEMENE VOORWAARDEN branding & WEBDESIGN

1.1
Willful Branding: de eenmanszaak, Willful Branding, statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72038160.


1.2

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Willful Branding een overeenkomst is aangegaan


1.3

Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.


1.4

Diensten: alle diensten die Willful Branding voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.


1.5
Producten: alle producten die Willful Branding aan de opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Willful Branding gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Willful Branding verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Willful Branding en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Willful Branding en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Willful Branding alleen bindend indien en voor zover deze door Willful Branding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6
Indien Willful Branding op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

3.1
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Willful Branding het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3
Offertes van Willful Branding zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4
Een door Willful Branding gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te doen.

4.1
Een overeenkomst tussen Willful Branding en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Willful Branding uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2
Indien Willful Branding, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Willful Branding gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Willful Branding in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Willful Branding uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Willful Branding zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4
Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Willful Branding wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Willful Branding geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering vijfentwintig procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

5.1
Willful Branding garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2
Willful Branding spant zich in om de gegevens die Willful Branding voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3
Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Willful Branding met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

6.1
De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Willful Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Willful Branding worden verstrekt.

6.3
Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Willful Branding zijn verstrekt, heeft Willful Branding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4
De Opdrachtgever stelt Willful Branding steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5
Bij klachten over de door Willful Branding geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Willful Branding binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Willful Branding een jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.

6.6
De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Willful Branding nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Willful Branding niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7.1
Indien is overeengekomen, dat Willful Branding voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Willful Branding vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.3
De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Willful Branding, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

7.4
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Willful Branding tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Willful Branding geen bemiddeling heeft verleend.

8.1
De door Willful Branding te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. De door Willful Branding opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Willful Branding zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Willful Branding zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

8.2
Een door Willful Branding vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Willful Branding niet van rechtswege in verzuim.

8.3
Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Willful Branding, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.4
De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Willful Branding mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 8.5 Aan de leveringsplicht van Willful Branding zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Willful Branding geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

9.1
Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de Opdrachtgever vijftig procent (50%) van het offertebedrag aan te betalen. Na goedkeuring van het door de Opdrachtgever bestelde product of dienst dient het resterende bedrag te worden betaald.

9.2
Alle door Willful Branding verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3
Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4
Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.5
Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
a. over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
b. de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing van de server verwijderd worden indien er binnen 12 maanden na factuurdatum geen betaling of enige vorm van betalingsregeling plaats heeft gevonden. Dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

9.6
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.1
De door Willful Branding geleverde producten blijven eigendom van Willful Branding tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Willful Branding gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2
Ingeval Willful Branding een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Willful Branding vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

10.3
De door Willful Branding geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4
Door Willful Branding vervaardigd beeldmateriaal en/of andere ontwerpen mogen nimmer op enige wijze door de Opdrachtgever worden gebruikt tot het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit de overeenkomst

11.1
Willful Branding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2
Willful Branding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Willful Branding gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

12.1
Iedere overeenkomst tussen Willful Branding en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Willful Branding kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2
Indien Willful Branding onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Willful Branding beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd aan de Opdrachtgever.

12.3
Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Willful Branding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

12.4
In aanvulling op artikel 12.3 is Willful Branding dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Willful Branding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Willful Branding toegerekend kunnen worden.

  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.5
Willful Branding sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Willful Branding geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Willful Branding.

12.6
Willful Branding is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

13.1
Willful Branding zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Willful Branding in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Willful Branding worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Willful Branding aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Willful Branding.

13.3
Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Willful Branding te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Willful Branding, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

14.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Willful Branding partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.